30. Средно училище "Братя Миладинови"


30. Средно училище "Братя Миладинови"

30. Средно училище "Братя Миладинови"

Адрес

България

бул. Александър Стамболийски 125А

Телефон

02 8221785

И-мейл

sou_30@abv.bg

Социални мрежи

История на институцията

30. СУ „Братя Миладинови” е първото училище с разширено изучаване на немски и испански език – традиция, която преминава през годините до днес и му придава облик на училище с утвърден чуждоезиков профил.

Училището е основано като ЕСПУ „Людмила Живкова”. Сградата е една от най-интересно конструираните постройки в новосъздадения тогава модерен столичен комплекс „Зона Б-5” – оригиналното архитектурно решение вгражда по естествен начин сградата на бившето 68-мо основно училище в новата, авангардна за времето си конструкция. Пет години след основаването си училището е преименувано на Образцово единно средно политехническо училище „Знаме на мира”. 80-те години на миналия век е период, в който то играе водеща роля в реализирането на идеите на международното движение „Знаме на мира”, домакин е на едноименната асамблея и се превръща в еталон за масово училище според тогавашните очаквания на обществото.

След демократичните промени, през 1993 г., с решение на МОН, 30. СУ получава сегашното си име – „Братя Миладинови”, унаследено от "вграденото” в основите му 68-о училище. Промяната преосмисля усилията на педагогическия екип и учениците с най-светлите стойности от епохата на националното Възраждане.Тези стойности стават естествена основа за приближаване на училището към принципите на европейското образование.

30. СУ е базово учебно заведение на СУ „Св. Кл. Охридски”. Разполага с 25 класни стаи,кабинети по биология,химия, физика, география, история, музика, три кабинета по информационни технологии и два по труд и техника,актова зала, оборудвана видеозала, библиотека с над 13 000 тома,физкултурен салон и открити спортни площадки.В него се обучават над 800 ученици, а за овладяването на знанията се грижи педагогически екип от висококвалифицирани базови учители, автори на учебници и учебни помагала, носители на награди и отличия. Обучението по немски и испански език, за което училището е профилирано, е по най-съвременни учебни програми,а много от завършилите се реализираткато студенти в чужбина. Учениците имат възможност да проявяват творчество и инициативност и да се доближат до европейските принципи на ученическо самоуправление чрез разнообразните прояви на Европейския клуб /част от мрежата на европейските училищни клубове в страната/, както и в съвместни проекти с традиционните партньори на училището - СУ „Св. Климент Охридски”, Фондация „Пайдея”, Националния дворец на децата, читалище „Аура”.

30. СУ е базово учебно заведение на СУ „Св. Кл. Охридски”. Разполага с 25 класни стаи,кабинети по биология,химия, физика, география, история, музика, три кабинета по информационни технологии и два по труд и техника,актова зала, оборудвана видеозала, библиотека с над 13 000 тома,физкултурен салон и открити спортни площадки.В него се обучават над 800 ученици, а за овладяването на знанията се грижи педагогически екип от висококвалифицирани базови учители, автори на учебници и учебни помагала, носители на награди и отличия. Обучението по немски и испански език, за което училището е профилирано, е по най-съвременни учебни програми,а много от завършилите се реализираткато студенти в чужбина. Учениците имат възможност да проявяват творчество и инициативност и да се доближат до европейските принципи на ученическо самоуправление чрез разнообразните прояви на Европейския клуб /част от мрежата на европейските училищни клубове в страната/, както и в съвместни проекти с традиционните партньори на училището - СУ „Св. Климент Охридски”, Фондация „Пайдея”, Националния дворец на децата, читалище „Аура”.

30. СУ „Братя Миладинови” с основание се гордее с постиженията на свои именити възпитаници като Весела и Биляна Казакови – любими актриси за киноаудиторията още с първото им появяване в главните роли във филмите „Лист отбрулен” и „Подгряване на вчерашния обед”. Двете заедно печелят най-престижната награда за дебют в българското кино – наградата „Невена Коканова” през 2002 г.

Възпитаник на 30. СУ е и новото българско лице в операта – сопраното Анна Велева, която пее на много световни сцени, живее в Ню Йорк и вече има изяви в „Карнеги хол”. Новоизгряващата звезда на българската оперна сцена Райна Хинчева също е получила средното си образование тук, както и ред други известни хора: между мениджърите - Станислава Армутлиева, основател и управител на „Вирджиния Рекърдс”, между учените – известният египтолог доц. д-р Теодор Леков, ръководител на департамент „Средиземноморски и източни изследвания” в НБУ, между журналистите – Светослав Иванов от BTV, Лора Крумова, Петър Петров – сценарист, а също и архитекти, инженери, лекари. 

30. СУ „Братя Миладинови” дава на българското общество наистина широка палитра от таланти – гаранция и доказателство, че тук се получава всестранно образование - един добър влог към бъдещето!

Галерия - История на учебното заведение

Мисия на институцията

Мисията на 30. СУ „Братя Миладинови“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само набазово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно всоциалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.
Да се осигурят оптимални условия за формирането на добре подготвени за личностна и социална реализация млади хора всъответстие с динамиката на съвременното общество, което изисква познания в областта на модерните технологии за информация икомуникация, умения за социален диалог, готовност за учене през целия живот. Цялата учебна и възпитателна работа е насочена къмизграждането на личности с изразена индивидуалност, умения за работа в екип, гражданско съзнание и поведение, които да се проявяваткато отговорни и толерантни към различията със загриженост и зачитане на човешкото достойнство, както и нетърпими ипротиводействащи срещу всякакви прояви на агресия, насилие и тормоз.

Визия и цели на институцията

Нашето училище е образователно-възпитателна институция за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, предлагаща достъп до качествен образователен процес при съхранение на собствените достижения и развитие на иновациите в сферата на средното образование.

Нашата визия е да подготвим учениците за учене през целия живот, оценявайки уникалността на всеки ученик и осигурявайки неговите нужди в безопасна и сигурна среда. 30. СУ „Братя Миладинови“ ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо качествено и актуално образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себа си и в полза на общността. Самооценката в училище води до ефективно планиране на подобренията, за да се надградят силните страни на училището и да се отстранят съществуващите слабости.

Насърчаването, развитието и реализацията на силните страни и заложби на всеки ученик, формирането на ключови компетентности и умения на 21. век, мотивирането му за учене през целия живот, както и формирането на активната му гражданска позиция са основен стремеж на общоучилищния екип на 30. СУ „Братя Миладинови“.

То е училище с утвърден облик и традиции, но с явен стремеж към развитие и адекватно отношение към социалните промени и тези в системата на предучилищното и училищното образование. В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование в 30. СУ „Братя Миладинови“ обучаемите придобиват основна и средна образователна степен.
Ето защо усилията ни са насочени към:

- използване на образователни иновации, способстващи за развиване на ключовите компетентности по роден и чужд език, както и дигитални и граждански компетентности за успешна личностна реализация и социализация на подрастващите;

- усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия по посока на прилагане на новите технологии в класната стая, усвояване на интерактивни образователни практики и на умения за пълноценно интегриране на децата със СОП, както и по посока на цялостната подкрепа на подрастващите;

- осигуряване на качествено образование на всички ученици, равен достъп до всички извънкласни и извънучилищни форми за изява на личността на подрастващия;

- осигуряване на максимално интегриране на учениците със СОП.


  Учителският екип в училището се състои от амбициозни и знаещи педагози. Специалисти в своята област те се стремят да разширяват обема на знанията си и да бъдат в крак с най-модерните образователни тенденции. Модерната образователна база различните образователни продукти, които използват нашите педагози предполагат максимално добри условия за обучение, както е видно и от резултатите на нашите ученици на ДЗИ и НВО. 
  Класните ръководители осигуряват на учениците от поверените им класове индивидуално отношение, учениците в училището са обгрижвани и защитени във всеки аспект на думата. Учителите могат да избират в какви квалификационни курсове да участват а обучението им е изцяло от училищния бюджет. 

  За последните години в училището има три компютърни кабинета с различни конфигурации, WI-FI в цялата сграда, класни стаи, оборудвани с най-съвременна техника, библиотека и места за отдих, модерен физкултурен салон и нов плувен басейн.

  Екипът от педагози се грижи за здравето сигурността и спокойствието на учениците в училище по същия начин, по който им преподава знания и умения – с пълна всеотдайност. Често в уроците се използват различни интерактивни методи: ролеви игри екипна, интердисциплинарна работа, работа по проекти, електронни уроци образователен софтуер и др.
  Учителският колектив се надява че тенденцията на устойчиво развитие ще се запази и в следващото десетилетие и училището ще продължи да бъде притегателен център за социалния живот на учениците си.

  Стратегии и приоритети в дейността на институцията

  Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на информационните технологии в преподаването на различните учебни предмети и чрез участието на учителите в квалификационните структури на училищно общинско регионално и национално ниво както и чрез използването на Интернет в работата на учителите и на Интернет свързаност на училището. Разнообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в различни проекти занятия към ОДК и извънучилищни дейности по предмета и чрез целогодишното им ангажиране дори и през ваканциите в такива мероприятия като празници състезания конкурси олимпиади. Търсене на възможности за популяризиране на постиженията на учениците – учениците всяка година участват в олимпиади, състезания, конкурси под. и имат награди в областта на чуждите езици, изобразителното изкуство и др. Повишаване на доверието към учителската общност чрез повече прозрачност за извършеното в училище от училищната общност. Популяризиране успехите на учениците и учителите в местната и националната преса в училищния сайт и вестник. Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за учене посредством спазване на изискванията за ред законност и на нормативната уредба в образованието и чрез прилагането на Училищния правилник; Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно ценяване на качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите в образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в условията на делегираните бюджети. Прилагане на училищна стратегия за промяна в образователната структура свързана с готовността за въвеждането и поддържането на максимално оптимизиран преподавателски състав и брой паралелки Обвързване на системата за заплащане на труда със системата за кариерно развитие на учителите – диференцирано заплащане. Участия в националната програма за ИКТ.

  Приоритети във взаимодействието със социалната среда

  1. Високо качество на образователния процес с адекватни измерими резултати на учениците
  2. Повишаване на равнището на въвеждащата и продължаващата – вътрешноинституционална квалификационна дейност с цел мотивиране и осигуряване на възможности за професионално усъвършенстване и кариерно развитие на педагогическите специалисти.
  3. Използване на електронен дневник и работа с облачни технологии в училището.
  4. Активно участие в проектни дейности и оперативни програми
  4.1. Работа по проект «Големият таблет», "Не се притеснявайте, бъдете забавни в клас", "Разширено съсдържание" по програма Еразъм +.
  4.2. Работа с eTwinning.
  4.3. Работа по проекти: „Нашите пари“; „Научи се да даряваш“; Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
  4.4. Подготовка на учители и ученици по включване в дейности по видео филмиране на исторически забележителности, туристически обекти или малки фирми.
  4.5. Разработване на нови проекти.
  5. Пълноценно използване на съвременни образователни технологии и ИКТ в класната стая.
  6. Превенция за преждевременното отпадане на учениците от училище.
  7. Облагородяване на училищното пространство и училищния двор.
  8. Ремонтиране на физкултурен салон и възстановяване на плувния басейн на територията на училището съвместно със Столична община.
  9. Разширяване и утвърждаване на контактите с образователния отдел към посолството на Кралство Испания относно обучението по испански език.
  10. Подкрепа на учениците в дейностите на ученическото самоуправление.
  11. Взаимодействие с външни институции за подобряване връзката на училището със социалния живот – Джуниър Ачийвмънт, Висшия съдебен съвет, институцията Омбудсман.
  12. Поддържане на висок авторитет на училището като образователна институция, ориентирана към богата чуждоезикова подготовка с превес на испански език, обогатяване на здравните, гражданските, екологичните и интеркултурните компетентности на учениците; усъвършенстване на дигиталните умения на учениците в целия спектър на обществения живот; обогатяване на институционалното портфолио.

  Педагогически персонал

  д-р Атанаска Рейха - Директор

  Теория на възпитанието и дидактиката

  Полина Ангелова - Зам.-директор

  Информатика и информационни технологии 

  Поля Лазарова - Зам.-директор

  Биология и химия

  Иванка Петрова - Зам.-директор

  Математика и физика и астрономия

  Иванка Дарджикова - Зам.-директор

  Начална и училилищна педагогика

  инж. Христо Кондров - Зам.-директор

  Инженер

  Учащи

  Брой Паралелки/групи
  Брой ученици/деца 1025 41

  Материална база на институцията

  Спортна площадка - 3

  Aктова зала - 1

  Кабинет/площадка по безопасност на движението - 1

  Басейн - 1

  Столова - 1

  Кабинет по химия - 1

  Компютъра зала - 3

  Библиотека - 1

  Физкултурен салон - 2

  Kабинет по БЕЛ - 3

  Kабинет по история - 1

  Kабинет по изобразително изкуство - 1

  Kабинет по математика - 3

  Кабинет по музика - 1

  Кабинет по география - 1

  Класна стая - 30

  Кабинет по биология - 1

  Спортна площадка - 1

  Интерактивен кабинет - 4

  Галерия - Материална база училище

  Състав на обществен съвет

  г-жа Лора Крумова - Член

  Цели и мисия на училищното настоятелство

  Общественият съвет:
  1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема
  ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
  2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за
  превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
  3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процесвъз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
  4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на
  капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на
  делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получаватсредства от държавния бюджет;
  5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от
  установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над
  плащанията по бюджета на училището или детската градина;
  6. съгласува училищния учебен план;
  7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите
  при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и
  професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
  специалисти;
  8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се
  предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
  9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността сиконстатира нарушения на нормативните актове;
  10. дава становище по училищния план-прием;
  11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на
  училищната общност;
  12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността
  „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
  13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на
  съвещателен глас.
  Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

  Училищно настоятелство - Проекти и успехи

  • Проект „Наставничество и менторство на новоназначени учители (T2TT)“ - Еразъм+ 2016-2018;
  • Еразъм+ дейност „Мобилност”, сектор „Училищно образование” - "Наука и технологии в многоезичната класна стая";
  • Еразъм+ „InPlace“ - партньорство и обмен на добри практики за създаване на кратки видеопредставяния на малки фирми, исторически забележителности или туристически обекти;
  • ЕTwinning проекти https://www.etwinning.net/bg/pub/countries/country/schools/school.cfm?id=138257

  30. СУ е Еtwinning училище 2021-2022
  • Програма Еразъм+ „Generative Learning E+ project“;
  • Програма Еразъм+ на ЕК „Проект De Facto“;
  • Програма Еразъм+ “INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation”;

  • Програма Еразъм+ "Големият таблет" - 2021-2023;

  • Програма Еразъм+ "Не се притеснявайте, бъдете забавни в клас - 2022-2023";

  • Програма Еразъм+ "Разширено съдържание" - 2021-2023;

  Галерия - Училищно настоятелство: Проекти и успехи

  Участие в проекти

  Реализирани проекти/ програми от 30. СУ:
  - Реализирани проекти:
  • Проект „Клуб добродетел“ – реализиран съвместно с Фондация "Благотворител", създадена за осъществяване на дейност в обществена полза;
  • Проект „TABBY“ - увеличаване на познанията и уменията за предпазване на младите хора, които използват интернет, мобилни телефони, социални мрежи, училищни и извън-училищни мрежи, от превръщането им в жертви от страна на техните връстници или други подрастващи или дори възрастни.
  • Проект „МИТ /математика, изобразително изкуство, информационни технологии/“ – интегрален интерактивен проект с учениците от IX клас - http://mit-30-sou.weebly.com/ ;
  • Проект УСПЕХ „Да направим училището привлекателно за младите хора 2011-2015“;
  • Проект в рамките на Национална кампания "За чиста околна среда – 2016 - 2017" на тема "Обичам природата и аз участвам", съвместно с Министерство на ОСВ и ПУДООС
  • Проект „ONE-TO-ONE“ - Интерактивни класни стаи за работа с таблети 2016-2018;
  • Проект „Твоят час“ на МОН - 2016-2018;
  • Проект „Health Edu“ 2016-2018 – здравословно хранене;
  • “Научи се да даряваш” - преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма;
  • OП "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие" - партнира с Районна прокуратура - гр. София и с ВСС;
  • Проект „Европа след пандемията: един по-добър свят? Опитът ни учи“;
  • Мултидисциплинарен проект с учениците от XI класове „Covid-19 Предизвикателството на нашето време“;
  • Реализиране на дейностите по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“; 

  - Национални проекти/програмии:
  • Национална програма „Научи се да караш ски“;
  • Национална програма „С грижа за всеки ученик“;
  • Програма ФАРО - Асистенти преподаватели по Испански език в периода 2015-2018;
  • „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ - Проект BG05M20P0001 по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Програмата по кариерно ориентиране обхваща учениците от І-ХІІ клас, като фокусът е насочен към учениците от VІІ/VІІІ и ХІ/ХІІ кл.;
  • Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“;
  • Национална програма „Без свободен час“;
  • Национална програма ИКТ

  – "Лицензиране абонаментно право на ползване на софтуерни продукти на Microsoft за нуждите на образованието и науката в Република България" всички учители и ученици от 30. СУ;
  - Средства за интернет свързаност;
  - Средства за електронен дневник;

  - Осигуряване на свързаност и средства за интернет на държавните и общинските училища и центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащитерегионални структури и образователните институции.
  • Национална програма „Квалификация“ - Дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти;
  • Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала”
  • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“:
  - Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“;
  - Модул „Културните институции като образователна среда“ - 2023;
  - Модул „Библиотеките като образователна среда“ - 2022;
  - Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“;
  • Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“;
  • Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” - 2021-2022

  • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ - 2022-2023

  • Национална програма „Иновации в действие“ - 2022-2023

  • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ - 2022-2023;

  - Реализирани европейски проекти/ програми:

  •  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - 2021-2023;
  - Реализирани общинки проекти/ програми:
  • Програма „Зелена София“ - облагородяване на прилежащите на 30. СУ зелени площи;
  • „Заедно с играта учим правилата по БДП“ по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение на Столична община – СБДДС;
  • Проект „София и Европа за младите-3D, демокрация, диалог и дебат“;
  • Проект „Европейска седмица на спорта“


  Галерия - Участие в проекти

  Успехи на институцията

  Дейности за популяризиране на училището:

  Планирани до края на 2022/2023г.:

  • В последната седмица на м. януари 2023г. училището ни отново е одобрено и подаде своята кандидатура за „e-Twinning School 2023-2023“.
  • В периода м. декември 2022-м. януари 2023г. 30. СУ подготви своята кандидатура за „STEM School Label“, която е одобрена от Екипът на STEM School Label в European Schoolnet ще бъде подадена в началото на м. февруари 2023г.
  • Учениците от гимназиален етап през месец февруари 2023 г. ще се включат в конкурс организиран от СРЗИ на тема 14.02. – Ден на влюбените, чрез есе, стихотворение, плакат, рисунка, постер;
  • Класираните ученици от 9 и 11 клас на 09.02.2023г. ще участват в „Стъпала на знанието. Български език и литература“ втори кръг;
  • Класираните ученици от 4 до 12 клас за областен кръг на олимпиадите по математика, английски и испански език, история и цивилизации, география и икономика, философия и биология и ЗО ще се явят на съответните дати;
  • Учениците от 4 до 7 клас ще вземат участие в Математическото състезание „Европейско кенгуру“;
  • Класираните ученици от 5 до 7 клас ще вземат участие в Националното състезание „Ключът на музиката“ областен кръг;
  • Учениците от начален етап ще продължат участиетоси в състезанията от календара на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/;
  • Учениците от гимназиален етап ще участват в XXIII Национален фестивал за ученически театър на испански език в град Варна;
  • Учениците от гимназиален етап ще се включат в конкурсите за: есе или разказ на тема „Завръщане към корените” 2023 и рисунка на тема „Моето родословно дърво” 2023 обявени от Тракийско сдружение „национална инициатива „завръщане към корените” и „по обратния път на дедите ни”;
  • През месец февруари учениците ще участват в „Дни на медийна грамотност“;
  • През месец май учениците ще участват в Международен фестивал за рисунки „Млади таланти”, организиран от Двореца на децата;
  • Участие на учениците от 30. СУ в организираната традиционно от МОН Седмица на четенето;
  • Учениците ще вземат участие в предстоящи извънкласни и спортни дейности според плановете на вътрешноучилищните професионални учебни общности, Националния календар на МОН, графика на район „Възраждане” и конкурси, които се обявяват през годината.

  2022/2023 

  • На 30 септември 2022г. за пореден път 30. СУ "Братя Миладинови" се включи в инициативата Европейски ден на спорта, Учениците от начален етап проведоха състезания по плуване в обновения плувен басейн на училището, учениците от прогимназиален и гимназиален етап се състезаваха в турнири по волейбол, баскетбол и лека атлетика, шах. В инициативата се включиха над 520 ученици и техните учители по физическо възпитание и спорт;
  • Всички ученици от гимназиален етап посетиха и активно участваха в дванадесетото издание на Софийския фестивал на науката, което се проведе на 8 и 9 октомври 2022 г. в София Тех Парк;
  • На 19.10.2022г. учениците от 5-7 клас на 30. СУ спечелиха първо място в турнира по футбол от първи етап на "Ученически игри"- район Възраждане;
  • На 20.10.2022г. фондация "Първите три минути" проведе практическо обучение по проект „Споделена библиотека за животоспасяващи умения“, в който 30. СУ се включи през 2022г. Заедно с преминалите курса на обучение учители, представителите на фондацията демонстрираха на учениците от гимназиален етап оказване на първа помощ на пострадал човек - извършване на сърдечен масаж, изкуствено дишане (КПР) и автоматична външна дефибрилация (АВД);
  • Ученици от начален етап през тази учебна година участват в eTwinreflection;
  • На 19. 10. 22 г. отбелязахме Световния ден за борба с трафика на хора. Наш гост беше представител на Международната неправителствена организация А - 21 в час на класа с учениците от 7а и 7в клас на 30. СУ. Темата на дискусията беше "Основните опасности и как да се предпазим от тях";
  • По повод световния ден на заболяването Фамилна Хиперхолестеролемия, през месец октомври Федерация „Български пациентски форум“ проведе обучителни уроци с учениците от първите и вторите класове на 30. СУ;
  • На 24.10.22г. по инициатива на район Възраждане в 30. СУ „Братя Миладинови“ гостува форум-театър с постановката „Сълза на петолинието“. Събитието беше проведено с ученици от гимназиален етап по повод Международния ден за борба с трафика на хора;
  • В седмицата на кодирането малките ученици от 4“в“ клас програмираха в Scratch. За своите умения получиха сертификат. Тема на събитието "Code Week is here". Участие взеха и ученици от ЦДО 3б;
  • В периода 26. - 27.10.2022г. учениците от 8-12 клас на 30. СУ извоюваха две трети и едно второ място в турнирите по волейбол за девойки и юноши на "Ученически игри"- район Възраждане;
  • Учениците от 30. СУ "Братя Миладинови" вплетоха дъждовни капки в своите творби, с които участваха в периодичния конкурс на KONKURS-BG.COM на тема "Дъжд";
  • На 3.11.2022 г. учениците от 9. и 10. класове на 30 Средно училище "Братя Миладинови" посетиха "Регионална служба военна полиция", София в деня на отворените врати;
  • Учениците от Клуб "Смарт" с ръководител г-жа Галина Марчева посетиха Образователния STEM център към Майкрософт. Проведеното занимание беше свързано с темата Алтернативни източници на енергия във време на енергийна криза, която учениците разработват тази учебна година;
  • Учениците от III.г клас на 30. СУ "Братя Миладинови" участваха в инициативата на Пощенска банка "Гордея се с труда на моите родители", която се организира заедно с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН;
  • На 21. ноември 2022г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ с кратка церемония беше открита почетна плоча, удостоверяваща принадлежността на нашето училище към общността на българските училища с испанска езикова секция. На церемонията присъстваха Ръководителят на образоввателния отдел към Посолството на Кралство Испания г-н Анхел Сантамария, ръководството на 30. СУ, учители и ученици;
  • Учениците от начален етап в 30. СУ “Братя Миладинови” се включиха в европейската инициатива “Заедно за безопасността на децата на пътя”;
  • На 24. и 25.11.2022. учениците от 11в и 12а клас проведоха интерактивни часове по немски език в библиотеката на Гьоте институт София. Тема: "Der glaserne Mensch" /"Стъкленият човек". Учениците решаваха задачи свързани с опасностите, които носи безразсъдното онлайн поведение, фалшивите новини, манипулацията, кибер тормоза и пристрастеността към социалните медии;
  • През месец юни и месец октомври 2022г. екип на издателство „Просвета“ посетиха 30. СУ „Братя Миладинови“ и заснеха видео, което е част от инициативата „Новите реалности в училище“. На 24.11.2022г. видеото беше качено във фейсбук страницата на издателството;
  • Ученици от 11. класове взеха участие в конкурс по превод организиран от Европейската комисия Juvenes Translatores „Млади преводачи“, като превеждаха текстове от английски език на български език и от испански език на български език;
  • Учениците от всички класове на гимназиален етап на 30. СУ, подкрепяни от г-н Томислав Евтимов, учител по философия и гражданско образование се включиха активно в Националната инициатива "Правосъдие в бъдещето. Прокурори и ученици говорят за право." Събитието е под патронажа на Асоциация на прокурорите в България - прокурор Ралица Първанова, както и от Камарата на следователите в България - следовател Тихомир Николов. На 2.12.2022г. в актовата зала на нашето училище се проведе среща с тях;
  • През месец декември ученици от всички етапи взеха участие в Национален конкурс "Моята Европас Коледна картичка", организиран от Национален Европас център България;
  • Учениците от 30. СУ се включиха в конкурса за рисунка на район "Възраждане" на тема - "Коледни вълшебства";
  • Учениците от 4 до 12 клас взеха участие в общинския кръг на олимпиадите по Математика, БЕЛ, Физика, Химия и ООС, История и цивилизации, География и икономика, Философия, Английски език, Испански език, Биология и ЗО;
  • Ученици от 4 клас участваха в олимпиадата „Знам и мога“;
  • Ученици от 5 до 7 клас взеха участие в Национално състезание „Ключът на музиката“- общински кръг;
  • Ученици от 9 и 11 клас взеха участие в „Стъпала на знанието. Български език и литература“ първи кръг;
  • Учениците от начален етап взеха участие в състезанията от календара на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ - Аз рисувам, Аз и знанието, Аз, природата и светът, Аз и числата.

   2021/2022 година:
  • Ученици от начален етап участват в еTwinning проекти още от учебната 2020/2021 година заедно с партньори от различни държави . Училището ни спечели знак за качество „e-Twinning School 2021-2022“ с класирания проект „STOP HERE“ от Националното звено на еТwinning. През 2021/2022 г. взеха участие в проекта Underthesameroof;
  • С резолюция на държавния секретар по образованието и професионалното обучение на Министерство на образованието на Кралство Испания от 2 юли 2018 г. 30. СУ работи по двустранната Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между Република България и Кралство Испания. Всяка година учениците и учителите се включват в различни инициативи. През изминалата учебна година взехме участие в:
  - конференция „30 години Мадридски протокол“;
  - ,,Най-дългото пътуване. Първата обиколка на Земята";
  - информационна среща с представители на университета Алкала де Енарес, Мадрид, в продължение на изложението „Световно Образование“;
  - участие на учениците в "XXII. фестивал на училищен театър на испански език“ с пиесата „Марибел и странното семейство“ автор Мигел Михура, проведен в гр. Пловдив;
  • Учениците от IX „а“ и IX „в“ класове, учители и ръководство на 30. СУ „Братя Миладинови“ участвахме в Проект „Медийната грамотност като щит срещу фалшивите новини, дезинформацията и пропагандата”, одобрен по програма Еразъм+;
  • Ежегодно 30. СУ се включва в инициативите в дните за Медиийна грамотност. В училище работи екип "Нашият глас" от 6 ученици от гимназиален етап. Те работят върху темата за “Медийна и информационна грамотност” в частта фалшиви новини. Спечелиха трето място в Хакатон за ученици, с участието на над 100 училища в България;
  • На 24.09.2021 г. в 30. СУ "Братя Миладинови" се проведе "Ден на европейската седмица на спорта". В инициативата се включиха ученици от всички етапи;
  • Послучай празника на училището - 40 години от създаването му, ученици и учители подготвиха видео, което е качено в сайта на училището;
  • Учениците от 3. и 4. класове се включиха в Европейска седмица на кодирането;
  • Учениците от 4 клас с групов проект се включиха в Националния конкурс ,,Мартеници от гайтан", организиран от Етнографски музей Етъра, град Габрово;
  • Учениците взеха участие в конкурс на тема „Моят домашен любимец“ в 17 конкурс на читалище Христо Ботев;
  • На 26.03.2022 г. пред Паметника на Одринци ученици от 8б и 12б класове на 30. СУ „Братя Миладинови“ присъстваха на тържествено честване на Деня на Тракия, събитие е от Културния календар на Столична община;
  • За Великден учениците от 8 и 9 клас на 30. СУ "Братя Миладинови" рисуваха картини посветени на Светото Възкресение, с които взеха участие в Националния конкурс "Възкресение Христово" организиран от Св. Синод;
  • Учениците от 3. и 4. класове нарисуваха своите мечти, за да се включат в прекрасната инициатива на издателство Клет "Моята Мечта";
  • По повод 140 годишнината от рождението на именития български художник Владимир Димитров-Майстора, учениците от 9 до 11 клас на 30. СУ "Братя Миладинови", подготвиха творческо ателие и изложба с реплики на негови картини, по инициатива на район „Възраждане“;
  • Ученици от прогимназиален етап взеха участие в „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“ – получена втора награда за документален разказ; Наградената ученичка беше гост в предаването Социална мрежа по NOVANEWS;
  • Ученици от 11 клас взеха участие в рецитал по повод 146 години от смъртта -саможертва в името на свободата на гениалния поет и революционер Христо Ботев, организиран от район Възраждане;
  • Учениците от 4 до 12 клас взеха участие в общинския кръг на олимпиадите по Математика, БЕЛ, Физика, Химия и ООС, Астрономия, Английски език, Испански език, Биология и ЗО и в областен кръг на олимпиадите по математика, БЕЛ, английски и испански език;
  • Ученици от 4 клас участваха в олимпиадата „Знам и мога“;
  • Ученици от 4 до 7 клас взеха участие в Математическо състезание „Европейско кенгуру“;
  • Ученици от 5 до 7 клас взеха участие в Национално състезание „Ключът на музиката“;
  • Ученици от 5 до 12 клас взеха участие в „Стъпала на знанието. Български език и литература“;
  • Учениците от начален етап взеха участие в състезанията от календара на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/;
  • Участвахме в Ученически игри – районни първенства
  - Баскетбол – момчета 8 – 12 клас
  - Волейбол – момчета - 11 клас
  - Волейбол - момичета 8 – 10 клас
  - Футбол – момчета 11 клас
  - Футбол – момчета 5-7 клас
  - Бакетбол – момчета 5-7 клас
  • участие в дейност, организирана от ЦРЧР - Национална онлайн конференция "Дигитална сигурност в дигиталния свят" (Е-safety in an e-world).- двама учители участваха като лектори на конференцията;
  • През учебната 2021/2022 г. педагогически специалисти взеха участие в 3 проекта по програма Еразъм+:
  - КА1 „Големият таблет“ - в периода от 3.04. до 10.04.2022 г. в Хелзинки, Финландия 12 педагогически специалисти бяха обучени в структуриран курс за работа с големи интерактивни изображения;
  - КА1 „Не се притеснявайте, бъдете забавни в клас!“ - в периода от 9.07. до 17.07.2022 г. 12 педагогически специалисти участваха в структуриран курс „eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers“ в провинция Манавгат, Анталия;
  - КА2 „Разширено съдържание“ - в периода 24-27 март 2022г. в 30. СУ „Братя Миладинови“ заедно с партньори от Гърция, Турция, Финландия, Австрия и България се проведе курс за обучение на учители на тема „Създаване на дигитални ресурси”.


  2020-2021

  • Ежегодно състезания за учениците от начален етап със „Сдружение на българските начални учители“ : „Аз и числата“, „Аз и буквите“, "Аз и знанието", "Аз рисувам", „Аз, природата и светът”, „Аз общувам с Европа”;
  • С „Български Център за безопасен интернет“ – „Учител-будител във виртуалното пространство“, „Международен Ден за безопасен интернет”
  • С „Асоциация Родители“ – обучения за класните ръководители;
  • Ежегодна благотворителна кампания „Капачки за бъдеще“;
  • Ежегодни инициативи с Дом за възрастни хора в Зона Б5;
  • Ежегодно участие в инициативи на Националния дворец на децата-изложби, концерти и др.;
  • Съвместна изложба с Национален природонаучен музей, гр. София „Природното богатство на България“;
  • “Походът на книгите“, съвместни инициативи с Асоциация „Българска книга“;
  • Национална седмица на четенето;
  • Националната кампания на Асоциация „Българска книга“ „Купи една книга. Дари я на своето училище“;
  • Национален конкурс „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ“, инициатива на Тракийско сдружение ''Национална Инициатива Завръщане към Корените'', под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община;
  • Ежегодно дейности по повод Международния ден за борба с тормоза в училище „Ден на розовата фланелка“;
  • Международен фестивал на детско и младежко научно-техническо творчество „От Винта!“
  • Предизвикай се с Уча.се в 30. СУ;
  • Съвместни мероприятия с Висш съдебен съвет – „Ден на отворените врати“; „Ден на Конституцията“;
  • Европейска седмица на спорта-Спортен панаир в зала „Арена Армеец“, съвместна инициатива с район Възраждане в лицето на кмета г-жа С. Савова;
  • Инициативи с Образователния Отдел на Посолството на Испания – среща с испанския актьор Рубен Сантана в „Разкажи ми история“, премиерата на книгата „Бял прах“ пред учениците на 30. СУ, „Cреща на две култури – какво ни даде Америка?“, ежегодно участие на 30. СУ в Национален фестивал за училищен театър на испански език и др.
  • „Спортът срещу агресията“ - спортни празници на район „Възраждане“;
  • Съвместни дейности с Гьоте институт - „Ателие_ за _ немски _ език“; „„Мога да чета на различни езици“;
  • Световната седмица на парите с Българската Фондова Борса - инициативи базирани на глобалния слоган „Учи. Спестявай. Печели“ с подкрепена от JA Bulgaria;

  Галерия - Успехи на институцията

  Успехи на учителите

  - Присъдени отличия и награди на учители и служители от участя в състезания и събития, организирани от СО, НПО и др.
  - награда „Неофит Рилски“ – за д-р Атанаска Рейха, директор на 30.СУ;
  – „Грамоти за активно участие на учителите от начален етап в състезанията за ученици, организирани от Сдружение на българските начални учители;
  - Книговище -Най-четящ клас“ и „Шампион по четене с разбиране“, „Шампион и творец по четене“

  Галерия - Успехи на учителите

  Успехи на учащи

  Дял (процент) на учениците, участвали в олимпиади, състезания, конкурси и др. за:
  -учебна 2021/2022 г. – 98%
  -учебна 2022/2023 г. – 80%
  Олимпиади и национални състезания по графика на МОН
  • Математика
  • БЕЛ
  • Испански език
  • Английски език
  • Биология и здравно образование
  • Химия и опазване на околната среда
  • Физика
  • Астрономия
  • Знам и мога
  • Ключът на музиката
  • Европейско кенкуру
   Спортни състезания и турнири
  Ученически игри – районни първенства
  • Баскетбол – момчета 8 – 12 клас
  • Волейбол – момчета - 11 клас
  • Волйбол - момичета 8 – 10 клас
  • Футбол – момчета 11 клас
  • Футбол – момчета 5-7 клас
  • Бакетбол – момчета 5-7 клас
  ? Училищни турнири
  • Плуване - момчета и момичета 1 – 4 клас
  • Волейболен мач с учители – момчета 11 – 12 клас
  Фестивали
  • 22-ри фестивал на ученическите театри на испански език
  Конкурси
  Национални
  • „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“ – получена втора награда за документален разказ
  • Национален конкурс "Възкресение Христово", организиран от Св. Синод
  • 17 конкурс на читалище Христо Ботев "Звезди обсипят свода небесен", на тема: Моят домашен любимец (ученик от 9 а клас е носител на наградата на конкурса)
  • "Моята Мечта" на изд. Клет
  • Стъпала на знанието
  Общински
  • Участие в творческо ателие и изложба, посветена на 140 години от рождението на Владимир Димитров-Майстора
  ? Участие на ученици от начален етап в състезания на СБНУ
  • Аз рисувам
  • Аз и знанието
  • Аз, природата и светът
  • Аз и числата
  • Аз и буквите
  • Аз общувам с Европа
  • Финалното състезание

  Информация за участието на ученици от 30. СУ в олимпиади, състезания, конкурси и др. през учебната 2021 – 2022 г.

  Олимпиади и национални състезания по графика на МОН
  • Математика
  • БЕЛ
  • Испански език
  • Английски език
  • Биология и здравно образование
  • Химия и опазване на околната среда
  • Физика
  • Философия
  • История и цивилизация
  • География и икономика
  • Знам и мога
  • Ключът на музиката

  Спортни състезания и турнири
  Ученически игри – районни първенства
  • Футбол – момчета 5-7 клас
   Конкурси
  ?Национални
  • "Моята Европас Коледна картичка"
  • XXIII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТЪР НА ИСПАНСКИ ЕЗИК
  • Периодичен конкурс от програмата на KONKURS-bg.com, на тема "Дъжд"
  • Периодичен конкурс от програмата на KONKURS-bg.com, организиран от БАН, на тема: Космосът и АЗ"
  • Стъпала на знанието
  Общински
  • Конкурс за коледна картичка – „Коледни Вълшебства“- 2 първи награди

  Училищни – тема: „Коледа“ изработване на:
  • Дигитална картичка
  • Рисунка
  • Сурвачка
  • Картичка
  Участие на ученици от начален етап в състезания на СБНУ
  • Аз рисувам
  • Аз и знанието
  • Аз, природата и светът
  • Аз и числата
  Други
  • НС „Млади преводачи“

  Галерия - Успехи на учениците

  Партньорства

  • Юнион Интерактив ООД - ангажирана в сектор Образование и по- конкретно внедряване на образователни технологии и квалификация с екипа на 30. СУ през 2022г. и изграждането на STEM център по Природни науки, изследвания и иновации
  • Беткор ООД и Българска Училищна Индустрия ООД - партньор за намиране на най-верните интериорни решения. Фирмата заема лидерска позиция на пазара за производството и доставката на училищно обзавеждане – ремонтни дейности и обзавеждане 2022г.
  • Институт по Молекулярна биология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН – периодично осигурява материали за часовете по биология и ЗО 2022-2023г.
  • Виваком – партньор в изграждането и поддръжката на цялостната безжична мрежа – 2022-2023г.
  • Samsung Bulgaria – обучение за ученици, нови технологии в процеса на обучение, подкрепа на социални каузи
  Проведена интердисциплинарна онлайн конференция на тема “Covid-19 Предизвикателството на нашето време” - институт по Молекулярна биология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Асоциация родители, СБУ, Коалиция за медийна грамотност, в. „Капитал“.
  В текущата учебна година ученици от гимназиален етап участват в инициатива на Samsung Bulgaria “Solve for tomorrow”, по която инициатива разработват прототип на дигитална технология по социално значима тема “мобилно приложение за хората с увреждания, които търсят работа”. Планирани са обучения от страна на партньора, с помощта на менторски екип, за осъществяване на прототипа, както и срещи с търговски и управленски представители на Samsung.

  Галерия - Партньорства

  Иновации

  Училището е изградило традиции при осъществяването на добри практики и партньорстава с различни държавни институции и граждански организации. За поредна година работим в партньорство с Министерство на правосъдието и Висшия съдебен съвет по образователна програма “Съдебната власт. Информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, чрез която се привличат съдии, прокурори и следователи от съдебната система. Учениците участват активно в мероприятия, проведени както в училище, така и в Съдебната палата, Районни съд и прокуратура, Военен съд и др. За своето участие, учениците обогатяват гражданската си култура и развиват своята етична и правна култура. Последните години осъществихме партньорство с Коалиция за медийна грамотност и Асоциация на европейските журналисти по темите на дигиталната, медийната и информационната грамотност. Чрез създаване на извънкласни дейности по “Медийната и дигитална грамотност”, както и чрез внедряването на темите за дезинформазия и реч на омразата в учебните часове, повишаваме уменията на учениците за критично, аналитично мислене и медийна и дигитална грамотност.

  Галерия - Иновации

  Екскурзии и зелено училище

  Галерия - Екскурзии и зелено училище

  Бъдещи планове

  1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование:

  -Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати

  -Успешно участие във външното оценяване и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
  -Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
  -Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
  -Постигане на положително отношение към училището и предлаганото училищно образование.
  -По-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика.
  -Подобрена физическа и материална среда.
  2. Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти:

  -Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на педагогическите специалисти в училището.
  -Предоставяне на възможности за индивидуализация и диференциация при оценка на труда на педагогическите специалисти в училището.
  -Оптимизиране на квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал съобразно потребностите и целите на отделния специалист и училищната институция.
  -Подобрен професионален профил на работещите в училището.
  3. Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора, културно, информационно и спортно средище:
  -Подобрена и благоприятна среда за обучение и личностно развитие.
  -Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
  -Минимизирани прояви на агресия, насилие и други негативни прояви сред учениците.
  -Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на личностния и творческия потенциал на учениците.
  -Повишена мотивация на учениците за участие в образователния процес, олимпиади, конкурси и състезания.
  -Развитие и укрепване на формите на ученическо самоуправление.
  4. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и публични институции:
  -Изградена устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
  -Засилване ролята на родителите при определяне цялостната политика на училището.
  -Удовлетворени очаквания на родителите.
  -Отваряне на училището към социалната среда.
  -Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

  Галерия - Бъдещи планове

  Файлове на учебното заведение

  Благодаря!