ДГ Радост - Ямбол


ДГ Радост - Ямбол

ДГ Радост - Ямбол

Адрес

България

град Ямбол

ул. “Лом“ №5

Телефон

046/66-34-74

И-мейл

cdg.radost.3@abv.bg

Социални мрежи

История на институцията

      Детска градина „Радост“, гр. Ямбол е институция, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас в съответствие с държавно образователния стандарт за ранно детско развитие и държавно образователния стандарт за предучилищно образование. В детската градина се приемат деца по желание на родителите, като не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

Галерия - История на учебното заведение

Мисия на институцията

      Девизът на нашата детска градина е „Водим бъдещето за ръка!“, защото децата са бъдещето ни. Нашият девиз е нашата мисия.
За да сме адекватни с мисията си, мотивираме децата за стремеж към повече успехи и постижения. Заедно с колектива на институцията и родителите се опитваме да възпитаваме у децата усет за красивото, етичното и моралното. Идеята ни е да поддържаме у децата вроденото им любопитство и стремеж към развитие, за да не се продължат образованието си, независимо от трудностите, пред които са изправени.
Искрено се надяваме и за напред в детската градина да се отглеждат, възпитават, социализират и обучават толкова, колкото са те към днешна дата или повече деца – те да се стремят към нови знания и разширяване на хоризонтите си, да сме станали притегателен център за общността и развитието ѝ.

Визия и цели на институцията

    Учителския колектив в ДГ “Радост“ се състои от амбициозни и знаещи педагози. Специалисти в своята област, те се стремят да разширяват обема на знанията си и да бъдат в крак с най-модерните образователни тенденции. Отношението между учители- деца и родители прави нашата детска градина уникална. Всички учители участват доброволно в квалификационни курсове за личностно и професионално развитие. Доверието в педагогическия състав е показател, че усилията ни в тази посока са успешни.

Последните няколко години се инвестираха средства за МТБ - основни ремонти на тоалетни в групите, коридорите и кухненският блок; освежаване и боядисване на групите; подновяване на легла, гардероби, играчки. Надяваме се скоро детската градина да разполага с ИКТ във всяка група и изградена площадка за БДП в двора на детската градина.

Стратегии и приоритети в дейността на институцията

       ДГ “Радост“ – гр. Ямбол е общност от родители, учители, деца и служители залагаща на пълноценното сътрудничество в името на детето. Екипът от педагози поставя детето в центъра на всичко. За повишаването на качеството на образованието тук се насърчават непосредствеността, искреността и свободата на изразяване мисли, чувства, преживявания и усещания, за да бъдат максимално зачитани личността и неприкосновеността на детето, за да бъде той максимално добре разбран и зачитан като отговорна единица. Педагогическите специалисти са отворени към глобалните световни промени, към динамичността на ИТ и са в услуга на нуждите и развитието на детската личност към изграждането на отговорно поведение, към обществения живот; възпитават децата в етичност, знания, национална идентичност, висок морал и отговорно гражданско поведение.

Приоритети във взаимодействието със социалната среда

     Сътрудничеството със семейството като един работещ екип е в основата за иновационните търсения на ДГ “Радост“, за споделяне отговорността при обучението и възпитанието на децата. Традициите ни в работата със семейството са за изграждане на позитивна среда, ориентирана към потребностите на детето.

    Това партньорство ще продължи и в бъдеще с разнообразни форми на взаимодействие в отворена образователна среда.

Педагогически персонал

Марияна Тодорова - Директор

Станимира Василева - Старши учител

Учител в група “Звездица“

Петя Кацарова - Старши учител

Учител група “Облаче“

Марияна Георгиева - Старши учител

Учител група “Дъга“

Надежда Романска - Старши учител

Учител група “Слънчице“

Женя Димитрова - Учител

Учител група “Звездица“

Жаклина Колева - Учител

Учител група “Слънчице“

Даниела Иванова - Учител

Учител група “Луничка“

Ралица Христова - Учител

Учител група “Облаче“

Теодора Митева - Учител

Учител група “Луничка“

Калина Стоянова - Старши учител

Учител група “Дъга“

Учащи

Брой Паралелки/групи
Брой ученици/деца 141 5

Материална база на институцията

Ресурсен кабинет - 1

Архив - 1

Медицински кабинет - 1

Кухня - 1

Стая за занималня - 5

Изолатор - 1

Физкултурен салон - 1

Спалня - 5

Галерия - Материална база училище

Състав на обществен съвет

Елена Стоянова Атанасова - Член

Румяна Станчева Петрова - Член

Камелия Дунева - младши експерт в Отдел “Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол - резервен член

Председател - Мариета Георгиева Добрева -

Анелия Иванова Желева - резервен член

Велина Константинова Илиева - Член

Александрина Желязкова - младши експерт в Отдел “Хуманитарни дейности“ към Община Ямбол - Член

Маргарита Атанасова Тенева - Янева - резервен член

Диляна Данчева Георгиева - резервен член

Надежда Ангелова Пантова - резервен член

Цели и мисия на училищното настоятелство

Цели
1. Водещи цели:

1.1. Непрекъснато повишаване качеството на предучилищното образование и осигуряване на подходяща подкрепяща образователна среда, адресирана към всяко дете, организирана с подкрепата на семействата на децата, обществената среда и институциите, ангажирани с образование.

1.2. Автономия за определяне на иновативни образователни политики, устройството и дейността на детската градина, организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено предучилищно образование.
1.3. Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца – обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на деца от подготвителните групи и деца от уязвими групи.

2. Стратегически цели:
2.1. Повишаване качеството на предучилищното образование чрез изграждане на иновационна образователна среда за равен достъп и шанс на всяко дете.
2.2. Осигуряване на хуманна, толерантна и безопасна среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща развитие на личностния потенциал на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
2.3. Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.
2.4. Обогатяване на имиджова политика на образователната институция.
2.5. Разширяване и модернизация на вече осъществените и изградени условия на ползване на материално - техническата база на детската градина.

Подцели:
1. Изграждане на силен екип за повишаване качеството на предлаганата услуга на родителите.
2. Изграждане на организационна култура, ориентирана към утвърждаване на ценности и просперитет.
3. Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър интерес на детето и неговия успех.
4. Модернизиране на управлението на детското заведение за адекватни отговори на постоянно променящата се среда и в съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното обучение и подготовка.
5. Привличане на родителите като партньори за изпълнение на образователни цели.


 Мисия на детската градина
Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за детското развитие;
Мотивиране на учителите да реализират в най-висока степен своите умения;
Стимулиране и убеждаване на родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето в предучилищна възраст;
Полагане основите за учене през целия живот у децата чрез предоставяне на образователен продукт от европейските критерии и изисквания за качествено образование;
Осигуряване равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното образование на децата като предпоставка за равноправна и пълноценна реализация;
Предлагане качествено образование, което дава възможност на децата да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. Да запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.


Училищно настоятелство - Проекти и успехи

 1. ПУДООС и МОСВ - Проект “Радостта сред природата“ по НК “Чиста околна среда 2022г.“ на тема: “Обичам природата - и аз участвам“;
 2. Проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“;
 3. Проект по Националната кампания „Чиста околна среда 2018г."
  и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.
  Проектът на тема „Природата – приказна магия“;
 4. Проект “Схема училищен плод и училищно мляко“ към ДФЗ;
 5. Проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно - туристическа дейност;
 6. Томбола за озеленяване на дворните пространства на институции - по инициативата на ръководството на Община Ямбол;

Галерия - Училищно настоятелство: Проекти и успехи

Участие в проекти

 1. ПУДООС и МОСВ - Проект “Радостта сред природата“ по НК “Чиста околна среда 2022г.“ на тема: “Обичам природата - и аз участвам“;
 2. Проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ на стойност 2 882,00 лв. С тези средства е предвидено закупуването на Интерактивна дъска – 1 брой и Лаптопи – 3 броя, с цел подпомагане на детската градина и предучилищното образование, чрез внедряване на модерни средства за обучение.
 3. Проект по Националната кампания „Чиста околна среда 2018г."
  и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.
  Проектът на тема „Природата – приказна магия“
  е на стойност 4 999,58 лв.
  С тези средства се закупиха и монтираха Комбинирано игрово съоръжение – 1 брой, Пързалка – 1 брой и Тематично съоръжение – кола - 1 брой, с помощта на които децата ще учат и изследват нагледно природата,ще формират у себе си отговорност към всички компоненти на околната среда, но и ще им набавя така необходимата физическа активност.
 4. Проект “Схема училищен плод и училищно мляко“ към ДФЗ;
 5. Томбола за озеленяване на дворните пространства на институции - по инициативата на ръководството на Община Ямбол - дворното пространство на детската градина придоби приятен и привлекателен вид с насажденията, дарени и засадени от Разсадник Нановски - благороден жест, който възхити и нашите родители и деца.

Галерия - Участие в проекти

Успехи на институцията

Моменти от участие в маскараден карнавал “Кукерландия“ - 2016г.

Диплом за участие в детски фолклорен празник “Аз съм кукерче“;


Маскараден фестивал Кукерландия - 2019г.

Грамота за принос в съхраняването и популяризирането на народните традиции и по повод участието в детски фолклорен празник “Аз съм кукерче“;


Регионално управление на образованието - Търговище 2019г.

Грамота за участие във втората детска олимпиада по безопасност на движението по пътищата „Уча играейки - живея знаейки“;


ДФК “Шампион“ - 2019г.

Грамота за завоювано второ място в турнира по футбол;


Клуб “Млад Етнограф“ - НЧ “Напредък - 1870“

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“

Грамота за участие в конкурс за мартеница “Бяло и червено“ - 2021г;


“Родило се,преродило...“ - НЧ “Зора“ и Община Ямбол

Диплом - носител на трета награда на Националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2022г.;


Детски коледарски празник - Община Ямбол и ОДК - Ямбол

Грамота за участие - ДГ “Радост“ - Коледарска група “Каргонче“ с ръководител Калина Стоянова - 2022г.

Галерия - Успехи на институцията

Успехи на учителите

Станимира Василева и Женя Кръстева- Димитрова

Сертификат за достойно представяне на Националния детски фестивал с международно участие “Всичко започва от детството!“

Жаклина Колева

Грамота за специален принос


Марияна Георгиева

Грамота за участие в Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта “Рецептите на баба“


Ана Стоянова

Грамота за участие в Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта “Рецептите на баба“


Даниела Иванова

Грамота за участие в Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта “Рецептите на баба“


Теодора Митева

Грамота за участие в Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта “Рецептите на баба“


Галерия - Успехи на учителите

Успехи на учащи

Диплом за спечелена III награда

Рисунки на деца от градината, участвали в конкурс “Да опазим планетата чиста“ - 2016г.; 


Грамота за участие в конкурс “Подай ръка, спаси живот“;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Диплом - носител на трета награда 35-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2017г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Грамота за участие в 36-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2018г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Диплом - носител на трета награда на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2018г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Диплом носител на III награда на 38-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2020г.;


Народно читалище “Зора“ - Ямбол

Грамота за участие в 38-то издание на фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило“ - 2020г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Грамота за участие 39-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2021г.;


Министерство на културата, Община Ямбол - Народно читалище “Зора“

Грамота за участие в 39-то издание на националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2021г.;


Общински детски комплекс - Ямбол

Грамота - поощрителна награда за участие в Национален конкурс - изложба по приложно изкуство “Кукерландия“ - 2022г.


Община Ямбол, Народно читалище “Зора“

Диплом - поощрителна награда за участие в ученически фестивал “Песните на Европа“ - 2022г.;


Община Ямбол, Народно читалище “Зора“

Диплом - за участие на група “Дъга“  в Националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2022г.;


Община Ямбол, Народно читалище “Зора“

Диплом - за участие на група “Слънчице“ в Националния фолклорен ученически фестивал “Родило се, преродило...“ - 2022г. 


Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта “Рецептите на баба“

Грамота - Отличие в категория “Автентични регионални рецепти“ - 20022г.


Народно читалище “Пробуда - 1909“, град Ямбол

Грамота - “МИСТЪР - млад талант“ на Кристиан Кръстев в конкурс за талантливи деца “Устремени към върха“ - 2022г.


Народно читалище “Пробуда - 1909“, град Ямбол

Диплом - от дует “Облачета“ на Иванина Желева и Ефросиния Ъкова за отлично представяне в конкурса за талантливи деца “Устремени към върха“ - 2022г.


Народно читалище “Пробуда - 1909“, град Ямбол

Диплом - за отлично представяне в конкурса за талантливи деца “Устремени към върха“ на Теодора Стайкова,Стела Стайкова,Кристиян Иванов, Кристиан Стоянов, Ирина Желева, Емма Енев, Евгени Янев, Тихомир Янев, Ивайло Колев, Габриела Георгиева, Кристиан Кръстев, Галя Илиева, Емилия Колева, Виктория Помакова - 2022г.


ДГ №12 “Радост“, гр. Перник; Община Перник

Грамота - отлично представяне в пета конкурсна категория - 2022г.


Община Ямбол - Коледна благотворителна кампания “Подай ръка - спаси живот“

Грамота - Отличена рисунка в конкурс на тема “Коледа“ на Теодора Стойкова -2022г.


Общински детски комплекс - Ямбол

Диплом - III-то място на Светослав Демирев в раздел “Сурвакници“ от Областен конкурс - изложба по приложно и изобразително изкуство “От Коледа до Васильовден“ - 2022г.
Партньорства

 1. Общински детски комплекс - Ямбол
 2. Български Червен кръст
 3. Куклен театър “Георги Митев“ - Ямбол
 4. Народно читалище “Зора - 1945“ - Ямбол
 5. Народно читалище “Пробуда 1909“ - Ямбол

Галерия - Партньорства

Иновации

1. Интерактивни технологии и методи на обучение

 • евристичен разговор - умело насочващи въпроси и примери, които насърчават децата сами да стигнат до верен отговор.
 • дискусия - образователната дискусия представлява “надграждане“ на евристичния разговор. Смисълът на този метод е да се обменят мнения по даден въпрос.
 • “мозъчна атака“ или “брейнсторминг“ - същността на този метод е да се търси отговор на даден проблем, като изказват мисли, които идват на ум, идеи, предложения. Златното правило на този метод е никой да не отговаря на въпросите с критика и отхвърляне, и да се гарантира пълна свобода на изразяване на всички идеи.
 • кръгла маса - използва се, за да се увеличи ефективността от усвояване на теоретични знания.
 • делова игра - поставя детето в ситуация на реални действия, в специфична роля (например: лекар, учител, шофьор и т. н.) го кара да мисли, конкретно и обективно с пълно възприемане на ситуацията, за да се постигнат реално осезаеми резултати.
 • тренинг - това е един от новите методи за интерактивно обучение. Различните ситуации, възникнали в групата за обучение са “тренинг“ и в този смисъл условно протича като игра за обучаемите. За решаване на даден проблем се разиграва и реална ситуация, в която обучаемите трябва да действат с пълна отговорност за резултата от действието.

2. Участия във форум “Кръгла маса“ - педагогически персонал
 1. Капка Гърдева - старши учител - доклад “Развиващи игри с логически блокове на Денеш“ - 2018г.
 2. Провеждане на кръгла маса на тема “Съвременната детска градина - традиции и предизвикателства“ - Марияна Кръстева - старши учител - доклад “Асоциативен облак“ - визуализиране на понятия в съвременната детска градина“ - 2019г.
 3. Провеждане на кръгла маса на тема “Добри и иновативни практики в предучилищното образование“ - Надежда Романска - старши учител - доклад “Развитие на емоционалната интелигентност в предучилищна възраст“ - 2021г.

3. Провеждане на открита педагогическа ситуация и споделяне на добри практики “Как да успешно да използваме ИКТ в детска градина“
 • Калина Стоянова - учител - представяне на ситуация “Броене до 10“ - 2019г.

4. Регионална конференция “Приобщаващо образование - политики и практики за подкрепа на личностното развитие“ - РЦПППО
 • Даниела Иванова - учител - “Политики и практики за личностното развитие в предучилищното образование“ - 2022г.
Галерия - Иновации

Екскурзии и зелено училище

Галерия - Екскурзии и зелено училище

Бъдещи планове

 • Допълване и усъвършенстване на знания, умения и компетенции в сферата на образованието на педагогическия персонал;
 • Модернизиране на сградата и двора на детската градина;
 • Изграждане на иновативни кътове в детската градина;
 • Използване на интерактивни методи и ИКТ (информационни и комуникационни технологии), като неразделна част от модерното образование;

Галерия - Бъдещи планове

Файлове на учебното заведение

Благодаря!