Детска Градина  "Червената шапчица" гр. Пловдив


Детска Градина  "Червената шапчица" гр. Пловдив

Детска Градина  "Червената шапчица" гр. Пловдив

Адрес

България

ул. Маестро Георги Атанасов 26

Телефон

0877667688

Социални мрежи

История на институцията

Детска градина „Червената шапчица“, гр.Пловдив е открита през 1983 година за обучаване и възпитаване на деца от 3 до 7 години. Днес наброява 8 групи в централна сграда и 4 групи във филиал. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва чрез системата за електронно централизирано класиране за прием. Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете.

Фактът, че родителите ни се доверяват и виждаме благодарността в очите им всеки ден, ни дава сили да продължим със същата страст и желание както в началото. Внимание, любов и старание са трите ключови думи в нашето ежедневие, защото знаем, че няма нищо по-важно от децата.


„Всичко, което наистина трябва да знам,
за да се науча как да живея, какво да правя,
как да се държа, съм научил в детската градина.

Мъдростта не е горе на върха, където блести
заветната диплома, а там в пясъчника на
детската площадка, в предучилищната група.“

Робърт Фулам


Откриване на ДГ "Чевената шапчица"

Галерия - История на учебното заведение

Мисия на институцията

Нашата мисия е прилагане на иновации - модели за образователно възпитателна дейност, осигуряващи максимално развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на креативност, емпатия, толерантност, любопитство. 

• Качествено възпитание и обучение чрез игра. 

• Изпълнение на иновативна и гъвкава програмна система, развиваща социалните и личностни качества на детето. 

• Утвърждаване на детската градина като желано и любимо място за децата, предоставящо подходяща среда за оптимално развитие на детската личност, съобразено с индивидуалните потребности на детето. 

• Изграждане на партньорски отношения с родителите и привличането им в живота на детската градина.

Визия и цели на институцията

• Запазване на дългогодишната история и утвърждаване на детската градина в общественото пространство като конкурентноспособна с утвърден престиж, авторитет, собствен облик и традиции.

• Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование, чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии и образователна среда провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание. „Децата да овладеят много повече умения от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат, защото „Всичко започва от детството!“ – дарбата се развива в талант, честността в почтеност, добротата в толерантност, уменията в креативност, любопитството в знание.

Стратегии и приоритети в дейността на институцията

Детска градина "Червената шапчица" подкрепя изграждането на ценностна система от  екипност, отговорност, честност, грижа, постоянство, уважение, национални културни ценности.

Екипът от педагози поставя детето в центъра на всичко, затова в детското заведение наблягаме на подготовката на детето да усвоява умения за ред, координация, концентрация и независимост, съобразно новата социална позиция „ученик” и успешна адаптация в училище; интеграция на деца със специални образователни потребности; осигуряване на равен достъп до образование на всички деца. Децата да се чувстват защитени, защото са част от грижовна общност.

Приоритети във взаимодействието със социалната среда

За постигане на по-високи културно-възпитателни нива детската градина работи с културните институции за възпитаване на общочовешки ценности и добродетели чрез: посещение на театрални постановки на място в детската градина; участие в инициативи на общината; участие в проекти, които са част от модел за работа с родителите и програмата за гражданско, екологично, здравно и интеркултурно образование при ДГ „Червената шапчица“; привеждане работата на училищното настоятелство в съответствие с изискванията на Закона на настоятелствата.

Педагогически персонал

Галина Недева - Директор

Айсел Топал - Старши учител

Антоанета Кирова - Старши учител

Антония Чолакова - Старши учител

Валентина Лилова - Старши учител

Велина Гогова - Учител

Видка Гугова - Учител

Вилина Янева - Старши учител

Гергана Машева - Учител

Гинка Цветкова-Милева - Старши учител

Даниела Джелатска - Старши учител

Десислава Атанасова - Учител

Диляна Червеняшка - Старши учител

Добромира Стоянова - Учител

Елена Бръмбарова - Старши учител

Елена Василева - Старши учител

Емигюл Динчер - Старши учител

Искра Иванова - Старши учител

Катерина Стаменова - Старши учител

Кина Радулова - Старши учител

Маргарита Митева - Учител

Митка Налбанска - Старши учител

Михаил Тодоров - Старши учител

Учител по музика в детска градина

Надежда Батаклиева - Учител

Невена Генова - Главен учител

Петър Петков - Учител

Треньор по плуване

Лилия Попова - Учител

Минка Игнатова - Учител

Учащи

Брой Паралелки/групи
Брой ученици/деца 330 12

Материална база на институцията

Физкултурен салон - 1

Кухня - 1

Басейн - 1

Музикален салон - 1

Перално помещение - 1

Спалня - 8

Стая за занималня - 8

Изолатор - 1

Галерия - Материална база училище

Състав на обществен съвет

Десислава Иванова Делчева-Ботова - Член

Лилия Петкова Лилова-Цонева - Член

Мария Димитрова Пачаджан - Резерва

Диляна Стоянова Лютова - Резерва

Мария Николаева Кръстева - Член

Десислава Ванева Станева - Резерва

Ева Ивайлова Стоянова - Резерва

Владислав Данчев Славчев - Член

Цели и мисия на училищното настоятелство

Общественият съвет в детската градина има за цел да:

  1. одобрява стратегията за развитие на учреждението и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
  2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
  3. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
  4. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
  5. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на възможности за приобщаване на децата  от уязвими групи.

Училищно настоятелство - Проекти и успехи

Галерия - Училищно настоятелство: Проекти и успехи

Участие в проекти

Галерия - Участие в проекти

Успехи на институцията

Галерия - Успехи на институцията

Успехи на учителите

Галерия - Успехи на учителите

Успехи на учащи

Участие на ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив в коледен празник „Весела Коледа в парка“ на 17.12.2022 г./събота/ Марина Желева от група „Дъга“ – филиал бе отличена с грамота по повод рецитал на стихотворението „Снежен човек“от Валери Петро

https://youtu.be/Ua1pBSFK7KM

Галерия - Успехи на учениците

Партньорства

Галерия - Партньорства

Иновации

Галерия - Иновации

Екскурзии и зелено училище

Галерия - Екскурзии и зелено училище

Бъдещи планове

Галерия - Бъдещи планове

Файлове на учебното заведение

Благодаря!