Търсене Календар За нас Партньори Бизнес Контакти

Този сайт е управляван от КОК България ЕООД

Фирма " КОК България ЕООД" има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. С достъпа си до този уебсайт всеки потребител декларира, че приема условията по-долу:
1. Обща информация относно услугите:
1.1. Използвайки услугите на portfolio.uchilishta.bg, автоматично се съгласявате да спазвате настоящите общи условия.
1.2. Услугите са безплатни и платени, необходима е регистрация за използването на двата типа услуги, като можете:
1.2.1. Да генерирате ваше портфолио, използвайки формите, които предлагаме;
1.2.2. Да съхраните генерираното портфолио във формат .PDF при безплатен достъп;
1.2.3. Да съхраните генерираното портфолио във формат .PDF и да имате достъп до онлайн версия на портфолиото съхранена в portfolio.uchilishta.bg до изтичане на договорните отношения, при платена версия на услугите.
1.3. С попълването на e-mail във формите на сайта се съгласявате да получавате електронни съобщения и регулярни бюлетини от нас.
1.4. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола за безплатната версия на сайта;
1.5. Изпълнението на договора се осъществява чрез предоставяне на достъп на потребителя до сайта, чрез избрано от него потребителско име и парола, чрез заплащане на годишен абонамент от 16.00 лв. с ДДС за платената версия на сайта (при групови плащания се получава допълнителна оферта). Заплащането може да се осъществи по банков път или чрез вградените методи за плащане на e-pay.
1.6. Срокът на договора е до прекратяването му съобразно тези общи условия.
1.7. Потребителите – физически лица имат право да се откажат от сключения договор за ползване на услугата при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Изявлението за прекратяване на договора трябва да бъде отправено до фирма “КОК България” ЕООД в писмен вид по неговото седалище или по електронен път;

2. Регистрация:
2.1. В случай, че има регистрация ,за да ползвате услугите е необходимо да се регистрирате, като попълните като попълните достъпната в реално време (on-line) електронна форма на portfolio.uchilishta.bg.
2.2. Длъжни сте да предоставите пълни и верни данни относно своята самоличност, или относно представляваното от Вас юридическо лице, както и другите изискуеми от електронната форма на portfolio.uchilishta.bg данни. Необходимо е да актуализирате предоставените данни в 10 (десет) дневен срок от тяхната промяна.
2.3. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.
2.4. При регистрацията си трябва да въведете e-mail, потребителско име и парола.
2.5. С попълване на данните си при Вашата регистрация на portfolio.uchilishta.bg, Вие декларирате, че сте запознат с тези общи условия, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.
2.6. След деклариране на Вашето съгласие с общите условия и заплащане на лицензионен код, на посочения от Вас електронен адрес ще бъдат изпратени данни за активиране на платен акаунт.
2.7. След активирането на платеният акаунт, то той преминава в “лицензиран акаунт и се счита, че между Вас и “КОК България ЕООД” е сключен договор. 2.8. При предоставяне на неверни данни, или при не отразяване на техните промени, екипът на “КОК България ЕООД” има право, без предизвестие да прекрати договора или да спре достъпа Ви до ползване на услугите.
2.9. Длъжни сте да полагате всички грижи за запазване на потребителското си име и паролата за достъп до услугите в portfolio.uchilishta.bg в тайна от трети лица. 2.10. “КОК България ЕООД” не носи каквато и да е отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение, при употреба на потребителското Ви име или парола за достъп от трето лице.
2.11. portfolio.uchilishta.bg предоставя място за съхранение единствено на данни, които не нарушават чужди права и не противоречат на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако ни стане известно, че съхраняваните от Вас материали не отговарят на посочените по-горе изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, линкът към тях ще бъде деактивиран, като за неговото ново активиране ще трябва да преминете през нова процедура, в която да докажете, че той отговаря на изискванията на уебсайта и не противоречи на императивните изисквания на приложимото законодателство.
2.12. Въпреки че portfolio.uchilishta.bg не се ангажира да проверява съдържанието на разположените на неговия уебсайт файлове и данни, си запазваме правото за премахване, деактивиране или заместване, без предупреждение, на файлове, които не съответстват на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила, както и на такива, които и биха могли по наша преценка да застрашат сигурността на сървърите и/или на съхраняваната на тях информация, ако ние сметнем това за необходимо.
2.13. portfolio.uchilishta.bg не носи отговорност за съдържанието на материалите съхранявани от Вас.

3. Изменение на общите условия:
3.1. Имате право по всяко време по своя собствена преценка да прекратите ползването на предоставяните от КОК БЪЛГАРИЯ ЕООД услуги и да прекратите договора.
3.2. С оглед периодично допълване, модификации и усъвършенстване на работата на portfolio.uchilishta.bg, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху предоставяната работата на уеб-сайта, тези общи условия могат да бъдат променяни едностранно от “КОК България ЕООД”. Тази промяна може да се извършва също и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.
3.3. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на portfolio.uchilishta.bg и/или ще бъде изпратено съобщение до електронната Ви поща, съдържащо текста на измененията. Ще имате 15 дневен срок да се запознае с тези промени.
3.4. Ако не заявите изрично в предоставения Ви срок, че отхвърляте промените чрез изпращане на съобщение до “КОК България ЕООД”, ще се счита, че са обвързани от тях.
3.5. За съгласие с промените в общите условия ще се счита и всяко Ваше ползване на услугите, след тяхното обявяване на уеб-сайта на “КОК България ЕООД”.
3.6. В случай че заявите несъгласие с променените или нови общи условия, договорът се счита за автоматично прекратен и “КОК България ЕООД”има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.
3.7. Потребителите имат право по всяко време и във всеки момент до сключване на договора за ползване на услугите на сайта да коригират предоставената от тях информация и параметрите на сключвания договор.

4. Защита на личните данни
4.1. Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с “КОК България ЕООД”, предоставянето на лични данни на “КОК България ЕООД” е доброволно. Доколкото “КОК България ЕООД” е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, отказът от предоставяне на лични данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с “КОК България ЕООД”.
4.2. Личните данни се обработват и ползват от “КОК България ЕООД” с оглед законосъобразното осъществяване на дейността му при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 35 и сл.).
4.3. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от “КОК България ЕООД”, както и да иска поправка на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни (чл. 29 и сл.) ред на адрес: гр. София, жк. Люлин, както и във всички клонове на фирмата.
4.4. С приемането на тези общи условия, давате своето изрично и безусловно съгласие, Дружеството да обработва личните Ви данни, до които е получила достъп при сключването и изпълнението на договора, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/ или свързани с него лица, както и на дружества или институции, за целите на изпълнението на сключения договор и за други законни цели.
4.5. Със приемането на тези общи условия декларирате, че Ви е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че сте запознати с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор, че сте уведомени, че можете да упражнявате правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка с използване на услугите на portfolio.uchilishta.bg, на адреса на офиса на “КОК България ЕООД”, посочен в началото на тези общи условия, и давате своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената от Вас информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни за целите на изпълнение на сключения между Вас договор за ползване на услугите на portfolio.uchilishta.bg.

5.Ограничаване на отговорността
5.1. “КОК България ЕООД” не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.
5.2. “КОК България ЕООД” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез portfolio.uchilishta.bg.
5.3. “КОК България ЕООД” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.
5.4. “КОК България ЕООД” не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящия има хипервръзки.
5.5. “КОК България ЕООД”поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. “КОК България ЕООД”. не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.
5.6. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. “КОК България ЕООД” не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
5.7. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – “КОК България ЕООД”, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. “КОК България ЕООД” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.

6.Обезщетения
6.1. При нарушаване на тези общи условия вие сте длъжни да обезщетите “КОК България ЕООД” за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

7. Авторско право
7.1. Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на “КОК България ЕООД”. Всеки потребител на сайта може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на този сайт без предварително писмено разрешение на “КОК България ЕООД”.

8.Прекратяване на договора
8.1. Можете да прекратите договора по всяко време, чрез писмена заявка към посечените в portfolio.uchilishta.bg контакти. С извършването на тези действия акаунтът Ви автоматично ще бъде прекратени и достъпът Ви до него ще бъде преустановен.
8.2. В случай на ползване на безплатни услуги, прекратяване на ползването на услугата се счита, когато потребителя спре да използва услугите.
8.3. В случай, че потребителите на “КОК България ЕООД”не изпълнят някое от своите задължения по договора, “КОК България ЕООД” може да прекрати договора с незабавно действие, без да е необходимо изпращането на предизвестие до тях.

9. Използване на бисквитки
9.1. С използването на сайта portfolio.uchilishta.bg потребителите приемат употребата на "бисквитки" от наша страна. С тях ние подобряваме качеството на услугите си.

10. Други
10.1. “КОК България ЕООД” ще съхранява електронното изявление за сключения с потребителите договор на своите сървъри. Всички договори с потребителите ще се сключват на български език и ще се прилага българското материално право.